Privacy statement

Onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken en overeenkomsten met Woongarant, Den Haag.

Woongarant vindt uw privacy heel belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen welke maatregelen wij nemen om uw privacy te respecteren.


Wie is Woongarant?
Woongarant verricht voor zowel De Hypothekers Associatie B.V. (DHA) als voor verschillende aangesloten verzekeraars en maatschappijen een gedeelte van hun werkzaamheden. De verzekeraars en maatschappijen zijn: BNP Paribas Cardif, Credit Life International, De Leidsche Verzekeringen, Hera Life, MOVIR, WG Krediet, Perfectkeur en Woongarant Volmacht. Het gaat hierbij o.a. om het invoeren en verwerken van nieuwe verzekeringsaanvragen, het completeren van dossiers, bewaken van tijdslijnen, het versturen van de polisbladen, het opvragen van ontbrekende informatie.

Contactgegevens
Hieronder ziet u onze contactgegevens.

Bezoekadres

Anna Paulownastraat 95
2518 BC Den Haag
070-3223122

avg@woongarant.nl

Correspondentieadres

Postadres
Postbus 85967
2508 CR Den Haag

 


Wat zijn persoonsgegevens?
Om een verzekering voor u te kunnen afsluiten is het nodig dat wij uw persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een natuurlijk persoon en maakt dat een persoon kan worden herleid. De persoonsgegevens die wij opvragen zijn afhankelijk van het product. Zo is voor het afsluiten van een autoverzekering een kenteken nodig, maar een kenteken is uiteraard niet nodig voor het stellen van een bankgarantie.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?
Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de verzekering die u wenst af te sluiten. De persoonsgegevens zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

  • Persoonsgegevens

Binnen deze categorie kunt u denken aan identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken. Een opsomming van enkele persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

  • Bijzondere persoonsgegevens

Woongarant heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, behoudens eventuele bijzondere persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt. Denk hierbij aan medische gegevens en kopie legitimatiebewijs.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij krijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of uw bemiddelaar van De Hypotheker.

Verwerkingsdoelen

Voor het aangaan en uitvoeren van een verzekering ontvangen wij uw persoonsgegevens in de meeste gevallen via de tussenpersoon De Hypotheker. De gegevens die wij ontvangen gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

- Uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten.

- Het inschatten en beheersen van risico’s.

- Fraude- en misbruikbestrijding (meer informatie over ons fraudebeleid is te vinden op https://www.woongarant.nl/fraudebeleid).

- Uitvoeren van marketingactiviteiten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens is rekening gehouden met de AVG genoemde grondslagen:

- Noodzakelijk voor het verwerken van een overeenkomst.

- Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, of wanneer hierop geen beroep kan worden gedaan – toestemming van de betrokkenen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bezoekt u onze website dan worden er geen cookies geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Met andere woorden, wij zetten geen cookies.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in en om het bedrijfspand als binnen en buiten de netwerkomgeving. Alle gedeelten van de online omgeving van Woongarant verlopen via een beveiligde (https://) verbinding. Daarnaast zijn wij in het bezit van een gecontroleerd SSL certificaat. Woongarant maakt een back-up (reservekopie) van de bestanden op de computer zodat er in geval van het per ongeluk verwijderen van een document of een computer crash geen gegevens verloren gaan. Wanneer gegevens worden opgeslagen worden ze echter onzichtbaar voor het operationele proces. Daarnaast hebben de medewerkers van Woongarant recentelijk een geheimhoudingsverklaring getekend. Mocht er ondanks de genomen maatregelen toch een datalek ontstaan die een risico kan vormen voor uw privacy, wordt deze binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de werkzaamheden die wij uitvoeren. Of zolang dat verplicht is op grond van de wet. Hoe lang bepaalde gegevens bewaard blijven is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

  • Binnen Woongarant

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de medewerkers van Woongarant die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

  • Bedrijven waarmee wij samenwerken

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan de partijen waarmee wij samenwerken. Dit betreft de eerder genoemde verzekeraars en de kantoren van De Hypothekers Associatie. Met deze partijen maken wij afspraken om uw privacy te borgen. De afspraken met deze partijen leggen we vast in verwerkersovereenkomsten.

Toepasselijke privacy wet- en regelgeving
Bij het gebruik van uw persoonsgegevens houden wij ons aan alle (Europese) wet- en regelgeving om uw privacy te beschermen. Het gaat om de volgende wetten en regels:

- De Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG)

- De Uitvoeringswet AVG

- De Gedragscode Verwerking Persoonspersoonsgegevens Verzekeraars (GVPV)

- Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)

- Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Wat zijn uw rechten?
Als klant heeft u het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u ontvangen. Daarnaast heeft u ook nog andere rechten die hieronder worden toegelicht:

  • Persoonsgegevens inzien

U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. En wij brengen hiervoor geen kosten in rekening. Echter verstrekken wij geen inzage van onze interne communicatie, dat valt buiten uw recht om persoonsgegevens in te zien.

  • Persoonsgegevens aanpassen of aanvullen

Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens van u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen willen werken met uw correcte gegevens.

  • Persoonsgegevens wissen

Wilt u niet langer dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. U heeft dit recht als:

- Wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben om onze doelen te bereiken;

- U uw toestemming voor het gebruik intrekt;

- U gegrond bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

- Wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben gebruikt; en er een wettelijke verplichting is om uw persoonsgegevens te wissen.

  • Gebruik van uw persoonsgegevens beperken

Eerder in deze privacy statement beschreven wij hoe wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten. U kunt hiervan gebruik maken als u vindt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben:

- Onjuist zijn;

- Door ons onrechtmatig worden gebruikt;

- Niet langer nodig zijn voor het bereiken van onze doelen;

- Als u bezwaar maakt tegen het gebruik en wij uw bezwaar nog in behandeling hebben.

  • Persoonsgegevens overdragen aan uzelf of een derde

Wilt u een beroep doen op uw recht om een kopie van uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde, dan voeren wij uw verzoek uit. U heeft dit recht alleen als wij uw persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming. Dit recht gaat alleen om persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft gegeven.

Vragen of klachten?
Zoals beschreven gaan wij voorzichtig om met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over de wijze waarop Woongarant omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op met onze privacy officer. Dit kan door een e-mail te sturen naar avg@woongarant.nl of een brief naar:

Woongarant

Privacy Officer
Postbus 85967

2508CR Den Haag

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op via het volgende e-mailadres, avg@woongarant.nl. Bent u toch ontevreden over onze verwerking, dan kunt u met uw klacht terecht op de website van de AP, www.autoriteitpersoonspersoonsgegevens.nl.

Tot slot
Woongarant kan haar privacyverklaring altijd aanpassen. Dit doen we bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij een verandering in onze bedrijfsvoering, in de wet of rechtspraak. Wij doen ons uiterste best de meest recente versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen.

22-08-2018 versie 2