Privacy statement

Privacy statement Woongarant

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 11-4-2019

Woongarant Servicer B.V. (hierna: Woongarant) vindt uw privacy heel belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen welke maatregelen wij nemen om uw privacy te respecteren. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.


Wie is Woongarant?
Woongarant verricht voor zowel De Hypothekers Associatie B.V. (DHA) als voor verschillende aangesloten verzekeraars en maatschappijen een gedeelte van hun werkzaamheden. De verzekeraars en partijen zijn: BNP Paribas Cardif, Credit Life International, Goudse Levensverzekeringen N.V., Hera Life, MOVIR, WG Krediet, Perfectkeur en Woongarant Volmacht. Het gaat hierbij o.a. om het invoeren en verwerken van nieuwe verzekeringsaanvragen, het completeren van dossiers, bewaken van tijdslijnen, het versturen van de polisbladen, het opvragen van ontbrekende informatie.

Contactgegevens
Hieronder ziet u onze contactgegevens. Als u vragen heeft of meer informatie wil, neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens.

Bezoekadres
Woongarant
Anna Paulownastraat 95
2518 BC Den Haag
070-3223122

avg@woongarant.nl
KVK-nummer: 56881584

Correspondentieadres

Postadres
Postbus 85967
2508 CR Den Haag

 


Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website is te vinden op www.woongarant.nl

Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?
Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de verzekering die u wenst af te sluiten. De persoonsgegevens zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

 • Persoonsgegevens

Binnen deze categorie kunt u denken aan identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken. Een opsomming van enkele persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

 • Bijzondere persoonsgegevens

Woongarant heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, behoudens eventuele bijzondere persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij krijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of uw bemiddelaar van De Hypotheker.

Verwerkingsdoelen en grondslagen

Voor het aangaan en uitvoeren van een verzekering ontvangen wij uw persoonsgegevens in de meeste gevallen via de tussenpersoon De Hypotheker. De gegevens die wij ontvangen gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van (verzekerings-)overeenkomsten.
 • Het inschatten en beheersen van risico’s.
 • Fraude- en misbruikbestrijding (meer informatie over ons fraudebeleid is te vinden op https://www.woongarant.nl/fraudebeleid).
 • Uitvoeren van marketingactiviteiten.
 • Het onderhouden van contact met onze klanten.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer een van de volgende grondslagen bestaat:

 • Noodzakelijk voor het totstandkomen en uitvoeren van een overeenkomst.
 • Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Toestemming van de betrokkenen.
 • Wettelijke plicht.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de werkzaamheden die wij uitvoeren. Of zolang dat verplicht is op grond van de wet. Hoe lang bepaalde gegevens bewaard blijven is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor onze doeleinden zoals beschreven in deze verklaring.

Verstrekking aan derden
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens:

 • Verzekeraars;
 • Kredietverstrekkers;
 • Bouwkundig keurders
 • ICTdienstverleners;
 • Salarisadministratie;
 • De Hypothekers Associatie;
 • Vestigingen van De Hypotheker;
 • Onze consultants / dienstverleners / leveranciers.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in en om het bedrijfspand als binnen en buiten de netwerkomgeving. Alle gedeelten van de online omgeving van Woongarant verlopen via een beveiligde (https://) verbinding en wij zij in het bezit van een gecontroleerd SSL certificaat. Woongarant maakt een back-up (reservekopie) van de bestanden op de computer zodat er in geval van het per ongeluk verwijderen van een document of een computer crash geen gegevens verloren gaan. Wanneer gegevens worden opgeslagen worden ze echter onzichtbaar voor het operationele proces. Daarnaast hebben de medewerkers van Woongarant recentelijk een geheimhoudingsverklaring getekend. Mocht er ondanks de genomen maatregelen toch een datalek ontstaan? Hiervoor hebben wij een uitgebreid calamiteitenplan datalekken.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren, door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Dit doen we bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij een verandering in onze bedrijfsvoering, in de wet of rechtspraak. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar avg@woongarant.nl of een brief naar:

Woongarant

Privacy Officer
Postbus 85967

2508CR Den Haag

Telefoon: 070-3223122

KVK-nummer: 56881584